Algemene voorwaarden

Algemeen:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Elif’s Beautysalon en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden worden afgeweken dan wordt dit schriftelijk vastgelegd.

Afspraken:

 • Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 25,00.
 • Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
 • Elif’s Beautysalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 • Cliënt dient minimaal 48 uur voor de behandeling contact op te nemen om de afspraak te annuleren, afspraken die binnen 48 uur worden geannuleerd zijn wij genoodzaakt de afgesproken aanbetaling in rekening te brengen.
 • Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaalt, 48 uur voor uw afspraak kunt u de afspraak wijzigen en uw aanbetaling gebruiken voor het maken van een andere afspraak, binnen 3 maanden

Verantwoording en eigen risico:

 • Alle opdrachten van cliënt aan Elif’s Beautysalon worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 • Door opdracht te geven aan Elif’s Beautysalon verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Cliënt  verklaart dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Aansprakelijkheid:

 • Cliënt geeft een opdracht aan Elif’s Beautysalon hierbij verklaart Elif’s Beautysalon dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.
 • Ondanks dat  Elif’s Beautysalon haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van cliënt ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 • Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Elif’s Beautysalon dit (medisch en/of ethisch) niet verantwoord vindt mag Elif’s Beautysalon deze nabehandeling weigeren.
 • Elif’s Beautysalon is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Elif’s Beautysalon niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • Elif’s Beautysalon is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorg instructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 • Voor het geval Elif’s Beautysalon aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Gold Beauty voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover cliënt niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Gold Beauty ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling:

 • Elif’s Beautysalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaardprijzen van de behandelingen en/of producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.
 • De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen contant of per bankoverschrijving.

Beschadiging en diefstal:

 • Elif’s Beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
 •  Elif’s Beautysalon meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten:

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Elif’s Beautysalon.
 • Elif’s Beautysalon zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht: 

 • Op elke overeenkomst tussen Elif’s Beautysalon en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Elif’s Beautysalon is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers en/of cliënten op de verschillende social mediakanalen zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Privacy- & cookiebeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met,

Elif’s beautysalon

Amstelkade 47 H

1078 AH  Amsterdam

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen voor welke doeleinden, kan je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een inlog), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat  Elif’s beautysalon in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. Elif’s beautysalon gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 •  het verlenen van toegang tot onze website;
 •  het gebruik maken van de functionaliteiten op onze  website;
 •  de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 •  relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact indien je hierom verzoekt;
 •  het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 •  product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internet aanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Elif’s beautysalon, haar relaties en haar medewerkers.

 

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browser informatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

 

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookie verklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

GEGEVENSBEVEILIGING

Elif’s beautysalon gaat zorgvuldig om met de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is.

COOKIES

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van je device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Elif’s beautysalon of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om: 

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

 

TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als jij bijvoorbeeld een webpagina aan je persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 • haar-huid.com
 • google.com

ANALYTISCHE COOKIES

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • google.com

 

ADVERTENTIE COOKIES

Verder maken wij gebruik van advertentie cookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagne prestaties. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies:

 • v.t.

SOCIAL MEDIA COOKIES

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies:

 • v.t

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Je kunt kiezen of de cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kan je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk je browser hulp pagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kan je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van je site-bezoek meer registreren. Je kan er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kan je de handleiding van je browser raadplegen.

Uw wettelijke rechten

Je kan  Elif’s beautysalon verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je doen door contact met ons op te nemen via een e-mail info@haar-huid.com, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31624725773 of +31203630460

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

DISCLAIMER

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, Het kan echter voorkomen dat de door ons gepubliceerde informatie, ondanks de betrachtte zorgvuldigheid, niet actueel is of onjuistheden bevat. Elif’s beautysalonaanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Wij verwijzen op onze website tevens naar internetpagina's van derden. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, etc. van de gegevens die daarop worden getoond. Ook hiervoor aanvaardt Elif’s beautysalon geen enkele aansprakelijkheid.